O volontiranju općenito i volontiranje u BiH

O volontiranju

Tradicionalno se volontiranjem smatralo dobrovoljno pomaganje društvu u vanrednim situacijama tokom ili nakon ratova ili prirodnih katastrofa. Pojam volontiranja usko je vezan za pojam filantropije koja se u društvu razvila akumuliranjem bogatstva, povoljnijim poreznim i pravnim uslovima, ali i postojanjem potreba društva za pomaganjem.

Osim materijalnog pomaganja, modernim volonterizmom se smatra i ulaganje ličnog vremena, znanja i vještina kroz različite oblike volonterskog angažmana. Volonterizam je prije svega sloboda izbora i izgradnja saosjećanja i solidarnosti u društvu.

Volontiranje se sprovodi na planiran i promišljen način kroz zakonom predviđeno neprofitno organiziranje ili neformalne grupe  koji na različite načine promoviraju rad za opće dobro.

Volontiranje u Bosni i Hercegovini

Volontiranje u Bosni i Hercegovini regulirano je Zakonom o volontiranju FBiH i Zakonom o volontiranju RS-a. Tim su zakonima jasno definirane prava i obaveze volontera/volonterki, ali i, kako to zakon kaže, Organizatora volontiranja. 

U FBiH se volontiranjem smatra dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade pružaju usluge ili aktivnosti za opće dobro u Federaciji BiH.

U RS-u se volontiranje definira kao aktivnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana i građanki u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.